ورود اعضاء ورود اعضاء نقشه سایت نقشه سایت
۱۳۹۵ پنج شنبه ۵ اسفند
معاونت پژوهشی و برنامه ریزی هسته گزینش معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی
صفحه اصلی
English
گزينش در يك نگاه

گـزينش در يــك نــگاه

داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمي و غير رسمي يا غير ثابت (پيماني ، قراردادي ، روزمزد ، ‌خريد خدمت ، حق التدريس و عناوين مشابه ) ، متعهدين خدمت ، متقاضيان استخدام مشمول قانون كار دركليه دستگاههاي اجرائي ، داوطلبان بورسيه هاي بلند مدت داخل و خارج كشور ، مأمورين ثابت خارج از كشور ، مأمورين و منتقلين به دستگاههاي مشمول قانون گزينش درمشاغل حساس ، داوطلبان پذيرفته شده در مراكز آموزش عالي وابسته به دستگاههاي اجرائي ، پذيرفته شدگان در مراكز و دانشسراهاي تربيت معلم ، تعهد دبيري وكاركنان شركتهاي خدماتي طرف قرارداد با دستگاههاي اجرايي جهت بكارگيري در مشاغل اداري ، كارشناسي ، آموزشي و حساس تماماً مشمولين قانون گزينش مي باشند .

كليه وزارتخانه ها ( بجز اطلاعات) ، سازمانها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي ، شهرداريهاي كشور ، بانكهاي كشور ، ‌نهادهاي انقلاب اسلامي ، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكرنام است و مؤسسات و شركتهايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي شود و ... مشمول قانون گزينش مي باشند .

ضمناً ، داوطلبان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غير بورسيه يا غيرمتعهد خدمت و مراكز آموزش عالي

غير وابسته به دستگاههاي مشمول قانون گزينش وهمچنين قضات واعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پرسنل نيروهاي مسلح اعم ازكادر نظامي و غير نظامي ارتش ، سپاه و نيروي انتظامي از شمول قانون گزينش مستثني بوده و تابع ضوابط مربوط به خود مي باشند .

اركان گزينش كشور

1- رئيس جمهور :‌

رياست عاليه گزينش كشور را به عهده داشته و مي تواند امور گزينش كشور را مستقيماً اداره نمايد و يا آن را به عهده ديگري بگذارد .

2- هيأت عالي گزينش

اين هيأت توسط رئيس جمهور و طبق ضوابط موجود تشكيل مي گردد و از جمله وظايف آن ايجاد هيأت‌مركزي گزينش در دستگاههاي اجرائي ، تعيين سياستها ، خط مشي ها و ضوابط گزينش وهمچنين بررسي واحراز صلاحيت اعضاء هيأتها وهسته هاي گزينش ونظارت برحسن اجراي مقررات است . دبيرخانه اين هيأت درنهاد رياست جمهوري مستقر مي باشد و زير نظردبيرهيأت عالي گزينش اداره مي‌شود . دبير مسئول اجراي مقررات و تصميمات هيأت عالي است .

3- هيأتهاي مركزي گزينش :

مسئول نظارت و هماهنگي در اجراي قانون گزينش و مقررات مربوطه در دستگاههاي مشمول قانون مي باشند و از جمله وظايف اين هيأتها تجديدنظر درمرحله دوم ، ايجاد هسته هاي گزينش ، بررسي ، انتخاب و معرفي اعضاء هسته ها و ... مي باشد امور اجرايي هيأت مركزي توسط دبيرخانه اين هيأت كه داراي يك مسئول و مستقر در حوزه ستادي دستگاه مي باشد انجام مي پذيرد .

4- هسته هاي گزينش :

مرجع ابتدايي بررسي صلاحيت داوطلبان استخدام و ساير موارد مذكور در قانون گزينش مي باشند .

مديرهسته مسئوليت اداره امور اجرائي هسته را بر عهده دارد . از جمله وظايف هسته ها اجراي دستورالعملها ، بخشنامه ها و ساير امور محوله از سوي هيأت مركزي وهيأت عالي گزينش مي باشد .

ضوابط حاكم بر گزينش:

علاوه بر لزوم احراز شرايط عمومي استخدام شامل صلاحيتهاي علمي و توانايي هاي جسمي و رواني كه به وسيله آزمون و توسط دستگاه مشخص مي گردد ،‌ متقاضيان مي بايست حائزضوابط گزينش (عمومي ، انتخاب اصلح )‌ نيز باشند .

ضوابط عمومي ، حداقل ضوابطي است كه فــــرد متقاضي جهت استــخدام مي بـــايست حـــائز آن بـــاشد.

ازمصاديق ضوابط عمومي مي توان از اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح درقانون اساسي ، التزام عملي به احكام اسلام ( عمل به واجبات و اجتناب از محرمات ) ، اعتقاد و التزام به ولايت فقيه ، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي ، عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق ، عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي وگروهكي (‌مگر توبه ايشان احراز شود ) ، عدم سابقه كيفري مؤثر وعدم اعتياد به مواد مخدر نام برد .

ضوابط انتخاب اصلح ، ضوابطي است كه درموارد محدوديت ظرفيت (پذيرش) وكثرت تقاضا ،‌ همچنين استخدام درمشاغل حساس ( مانند مشاغل آموزشي و امنيتي و... ) وموارد خاص (‌مانند اعزام به مأموريت ثابت خارج ازكشور و ... ) به عنوان اولويت اعمال مي گردد . ازجمله مصاديق آن ايثارگري ( حضور داوطلبانه در جبهه هاي حق عليه باطل ، جانبازي ، آزادگي ، ازخانواده شهدا ، اسراء و مفقودين بودن ) شركت در فعاليتهاي سياسي ، اجتماعي و عبادي ، پوشش چادر براي خواهران ، خدمت در مناطق محروم و .... را مي توان نام برد.

نحوه رسيدگي به شكايات گزينش داوطلبان

معترضين به آراء‌گزينش مي توانند تا حداكثر دو ماه پس از ابلاغ رأي در هرمرحله ، به مراجع اول و دوم تجديدنظر( به ترتيب به هسته گزينش وهيأت مركزي ) مراجعه و شكوائيه كتبي خود را تسليم نمايند .

اعلام اعتراض مي‌بايست صرفاً ازطرف داوطلب و به صورت كتبي و با اخذ رسيد و يا ارسال به وسيله پست‌سفارشي درمهلت مقرر انجام گيرد. داوطلب درشكوائيه كتبي خود بايد نكات ذيل را قيد نمايد :

نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، شماره شناسنامه و امضاء‌

آدرس محل كار و سكونت و شماره تلفن تماس

ارائه جهات ،‌ دلايل يا مستندات اعتراض با درج رأي يا آراء صادره در شكوائيه

پس از تجديدنظر دوم ، معترضين به آراء تجديدنظر مي توانند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأي ، به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند تا پرونده آنان ازحيث نقض قوانين ومقررات مورد بررسي قرارگيرد.

هر يك از مراجع تجديدنظر اول و دوم وهمچنين ديوان عدالت اداري فقط يكبار مي توانند نسبت به يك شكايت رسيدگي و اقدام

به صدور رأي نمايند .

هسته وهيأت ( درغير ازتجديدنظر دوم ) مكلفند در رأي صادره ، قابل تجديدنظربودن ونيز مرجع تجديدنظركننده و مهلت قانوني

جهت اعتراض را ذكر نمايند .

درصورتي كه شكايت بعد از مهلت قانوني واصل يا ازسوي فردي غيراز داوطلب ( باستثناء نماينده قانوني ) امضاء شده باشد ،

هسته وهيأت فارغ از رسيدگي بوده ومورد بنحو مقتضي به شاكي اعلام خواهد شد . درمرحله تجديدنظردوم كه درهيأت انجام خواهد شد ، هيأت پس از ملاحظه پرونده و نيز استماع دفاعيات حضوري داوطلب

(‌درصورت درخواست ) ، نسبت به صدور رأي اقدام خواهد نمود . در هرحال عدم حضور ذينفع درمهلت مقرر مانع از رسيدگي نمي‌باشد.

افشاي محتواي پرونده ها به استناد ماده43 آيين نامه اجرايي قانون1 مجاز نمي باشد لكن درصورتيكه داوطلب با علم به اين موضوع بخواهد در جلسه حضوري از فرد ديگري بعنوان مطلع يا شاهد به صورت همراه استفاده نمايد ، با اطلاع قبلي هيأت ، منعي نخواهد داشت . به هر حال هيچ يك از افراد حاضر درجلسه حق افشاي محتويات پرونده را نخواهند داشت .

هسته‌ها وهيأتهاي گزينش موظفند درصورت درخواست كتبي داوطلب مواردعدم پذيرش ( اعم از عدم احراز ضوابط عمومي‌ يا انتخاب اصلح) را به صورت كلي، محرمانه وكتبي به وي‌اعلام نمايند.

درصورتي كه محققين ، مصاحبه گران ، ارزيابها و اعضاء هسته ها و هيأتها و يا همسران آنان با معترضين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند ويا با معترض دعوي كيفري يا حقوقي داشته ويا اينكه دردعوي مطروحه ذينفع باشند نمي توانند در رسيدگي و اعلام نظردخالت‌نمايند.

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده 35 آيين نامه اجرايي قانون2 در تاريخ 1377/9/11 ، اعتراض نسبت به آراء صادره قبلي هسته ها و هيأتها ، قابل رسيدگي نخواهد بود وهسته ها و هيأتها فارغ از بررسي و تجديدنظر مي باشند.

    ------------------------------------------------------------

ماده 43 آيين نامه اجرايي قانون گزينش : كليه اطلاعات بدست آمده درمراحل مختلف گزينش به صورت محرمانه در پرونده گزينش داوطلبان ثبت و ضبط مي‌گردد ، و افشاي آن مجاز نمي باشد و با متخلفين طبق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

ماده 35 آيين نامه اجرايي قانون گزينش : افرادي كه بعد از ابلاغ قانون گزينش واجد شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تشخيص داده نشده و قبلاً اعتراض ننموده اند مي توانندحداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه ( منظور آيين نامه اجرايي قانون گزينش مصوب 1377/5/25 كميسيون مشترك مجلس شوراي اسلامي مي باشد) اعتراضيه خود را تحويل نمايند كه دراين صورت هيأت ، مسئول رسيدگي به آن خواهد بود .

نكات قابل توجه

براساس مرحله اول دستورالعمل نحوه گزينش خواهران ، مصاحبه و پاسخگويي بانوان متقاضي درگزينش ها ، لزوماً توسط همكاران زن صورت مي گيرد .

هرگونه رسيدگي به تخلفات گزينشي(عدم رعايت مقررات گزينش) كاركنان گزينش كشور توسط هيأت مركزي مربوطه و هيأت عالي گزينش صورت خواهد گرفت .

تاریخ به روز رسانی: 1394/10/21
تعداد بازدید: 450
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تمامی حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی می باشد.
ورود اعضاء
بستن
Powered by DorsaPortal